Školení a semináře

EVASCO organizuje pro své klienty z řad veřejných a soukromých institucí odborné vzdělávací semináře. Obsahem seminářů je problematika politiky soudržnosti Evropské unie, zvláště oblast efektivní implementace programů a projektů. Vzdělávací semináře se zaměřují na evaluace, monitoring, finanční řízení, koordinaci programu, výkaznictví, proces výběru a hodnocení projektů. Odborné semináře jsou vedeny kvalifikovanými experty z ČR i zahraničí.

Výběr témat seminářů EVASCO:

Evaluace

 • Obecný vstup do problematiky hodnocení politik, programů a projektů
 • Legislativní požadavky v programovém období 2014-2020
 • Zadávání evaluací a tvorba zadávací dokumentace (ToR)
 • Evaluační plán, hodnocení evaluačního plánu
 • Řízení evaluací, šíření evaluací, využití v praxi
 • Metodologie evaluace, evaluační design, sběr a zpracování dat
 • Hodnocení horizontálních priorit a tematické evaluace
 • Přenos zkušeností ze zahraničí

Monitoring

 • Monitorovací systém a tvorba monitorovacích ukazatelů (indikátorů)
 • Využití monitorovacích dat pro evaluaci
 • Monitoring programu jako nástroj pro finanční analýzy, reporting a vnější komunikaci

Řízení programu a jeho implementace

 • Finanční management, řízení výzev
 • Řízení a realizace technické pomoci
 • Programový cyklus, kalendář povinností, personální řízení, management změny
 • Krizové řízení programu
 • Personální management při řízení pomoci z Fondů EU (kvalifikační předpoklady, školící
  plán, motivační systém)

Studijní stáže

Společnost EVASCO také nabízí odborné stáže zaměřené na přenos dobré praxe v oblasti realizace politiky soudržnosti EU. Cílové země, regiony a relevantní programy jsou vybírány s ohledem na specifické zaměření a požadavky klienta. Pro přenosy zkušeností jsou vybírány členské státy EU s delší zkušeností i nové členské země se srovnatelnými výchozími podmínkami jako Česká republika. Odborný program v zahraničí je garantován našimi partnerskými organizacemi se zaměřením na implementaci a jednotlivé sektorové oblasti.

V minulých letech jsme realizovali odborné stáže např. do Finska, Irska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Slovinska, Slovenska, Španělska, Velké Británie.

Připravujeme i odborné stáže v České republice pro programové manažery a jiné specialisty ze zemí přistupujících k EU dříve, např. Rumunsko, Slovensko a nyní, např. Srbsko, Turecko apod.